Konference,
semináře a workshopy

Vytváříme kvalitní vzdělávání pro rozvoj a využití
zobrazovacích technologií a inovací

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta

dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

4. 11. 2017 | Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové


Dle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. je povinností všech majitelů nových, a v některých případech i stávajících, rentgenových zařízení tyto přístroje zaregistrovat (podrobnosti zde). Z majitele RTG systému se poté stává registrant, který musí ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb. Pokud tato osoba, zaměstnaná přímo na daném pracovišti, nemá platnou zkoušku odborné způsobilosti, musí absolvovat šestihodinový vzdělávací kurz. Požadavky vyhlášky jsou splněny absolvováním kurzu, již není potřeba skládat zkoušku u SÚJB. Na závěr bude osobám vydán certifikát s platností 5 let od nabytí, který je součástí vyžadované dokumentace při kontrolách SÚJB.

Účastnický poplatek: 3.499,- Kč vč DPH

Místo konání: Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové

 

Harmonogram:

1. Část (8:00 - 10:00)

      Obecné informace I

 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)
 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)
 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně
 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry
 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování - obecné limity, limity pro radiační pracovníky, odvozené limity; princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)

 

     Coffeebreak (10:00 - 10:15)

 

2. Část  (10:15 - 12:15) 

      Obecné informace II:

 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření
 • monitorování osobní, monitorování pracoviště
 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany:

 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 • požadavky na registranta a registraci
 • vymezení sledovaného pásma
 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii

 

Obědová pauza (12:15 - 12:45)

 

3.část (cca 12:45 až 14:45)

Zvláštní informace (radiační ochrana se zaměřením na stomatologii/veterinární lékařství):

 1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii a při veterinárních aplikacích
 2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii
 3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků a doprovodu
 4. zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti - rozsah, četnost a způsob provedení)
 5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením ve stomatologii
 6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření

Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků + kolektivní vyhodnocení

Závěr

Dotazy, předání certifikátů účastníkům

Pozn.: Kurz bude pořádán od 10 účastníkůMísto konání

Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové


Registrace

Na probíhající a nebo již přoběhlou akci není možné se registrovat.


Zpět na přehled akcí